Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

BALAA

Byzantine Agricultural Landscape Across the Aegean

Επιστημονικός Υπέυθυνος: Νίκος Τσιβίκης

Ερευνητική Ομάδα

Νίκος Τσιβίκης

Νίκος Τσιβίκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)