Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι σχεδιασμένος με γνώμονα να λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, τη θέση ή την ικανότητά τους. Το Internet εξάλλου αποτελεί ένα εργαλείο που καταργεί τα εμπόδια στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στον φυσικό κόσμο.

Με τον όρο «προσβασιμότητα στο διαδίκτυο», εννοούμε την ύπαρξη άμεσης πληροφόρησης και επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους. Όταν ένας Ιστότοπος πληροί αυτόν τον στόχο, τότε είναι προσβάσιμος από άτομα με διαφορετικό εύρος ακοής, κίνησης, όρασης και γνωστικής ικανότητας. Είναι γεγονός ότι οι ιστότοποι, οι εφαρμογές, οι τεχνολογίες ή τα εργαλεία που είναι κακοσχεδιασμένα, μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια και να αποκλείσουν άτομα από τη χρήση του Internet.

Η προσβασιμότητα πρέπει επομένως να αποτελεί μία απαραίτητη διαδικασία τόσο για τους προγραμματιστές όσο και για τους ίδιους τους οργανισμούς οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ιστοτόπους υψηλής ποιότητας παρέχοντας έτσι πρόσβαση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους σε όλους τους επισκέπτες του ιστοτόπου τους.

Το Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (εφεξής ΙΜΣ)  του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) δεσμεύεται για μια πολιτική ανοιχτής και ισότιμης ευκαιρίας για όλους και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστά τον οικείο ιστότοπο www.ims.forth.gr  προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας), σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19Α’ 12-02-2019, Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 47Α’ 13-03-2019) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012. Συνεπώς, δέσμευση του ΙΜΣ είναι να δημιουργήσει έναν ιστότοπο με εύκολη πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες κάθε χρήστη ή την τεχνολογία που έχει στη διάθεσή του. Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους, ώστε ο ιστότοπός της να είναι ευκολότερος στη χρήση και προσιτός για άτομα με αναπηρίες με γνώμονα την πεποίθηση πως κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια, ισότητα, άνεση και ανεξαρτησία.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον βασικό ιστότοπο του ΙΜΣ: www.ims.forth.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

α) Ο παρών Ιστότοπος δημιουργήθηκε έχοντας προσέγγιση Responsive Design δίνοντας έτσι την ευελιξία να προβάλλεται βέλτιστα και να είναι πλήρως προσβάσιμος από οποιαδήποτε συσκευή, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του σε οποιαδήποτε μεγέθους οθόνη που προβάλλεται προσφέροντας έτσι μία καλή εμπειρία στον/στην χρήστη του.

β) Ο Ιστότοπος του ΙΜΣ προσδοκά να ικανοποιήσει ή και να ξεπεράσει τις απαιτήσεις και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες περί Προσβασιμότητας του Διαδικτυακού Περιεχομένου 2.0 και τα Κριτήρια Επιτυχίας Επιπέδου ΑA (Web Site Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA Success Criteria).  Επίσης, ο παρών Ιστότοπος συνάδει μερικώς και με τα εφαρμοστέα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.1 κριτήρια επιτυχίας επιπέδου απλού Α (Α) και διπλού Α (ΑΑ).

Αποποίηση ευθυνών / Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Το ΙΜΣ συνεχίζει τις προσπάθειές του για τη διαρκή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του με την πεποίθηση ότι είναι η συλλογική μας ηθική υποχρέωση να επιτρέπουμε την απρόσκοπτη, προσιτή και ανεμπόδιστη χρήση για όλους.

Παρά τις προσπάθειές μας να καταστήσουμε πλήρως προσβάσιμες όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου του ΙΜΣ, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο να μην έχει βρεθεί ή προσδιοριστεί η καταλληλότερη τεχνολογική λύση.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 10/12/2021.

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία:

  • σάρωση με το εργαλείο WAVE Web Accessibility Evaluation Tool by WebAIM
  • σάρωση με το εργαλείο Total Validator
  • σάρωση με το εργαλείο Siteimprove Accessibility Checker
  • σάρωση με το εργαλείο ARC Toolkit
  • σάρωση με το εργαλείο IBM Accessibility Toolkit
  • με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από εμπειρογνώμονες στο ITE - Ινστιτούτο Πληροφορικής (HCI Lab)
    και διόρθωση συγκεκριμένων προβλημάτων (στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό), έτσι ώστε να αυξηθεί το περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες .

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 28/12/2021. 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ.10 ν.4591/2019 κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν  (βλ. παρ.3 αρθ.2 και αρθ.5 ν. 4591/2019)).

Στο Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας αιτημάτων του ιστοτόπου του ΙΜΣ https://www.ims.forth.gr/el/contact ή μέσω email στο info@ims.forth.gr

Διαδικασία εκτέλεσης

Το Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του αρθ.10 «Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών» ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του αρθ.7 ν.4591/2019 στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (www.synigoros.gr) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: press@synigoros.gr