Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του ΙΜΣ περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 9500 εγγραφές και είναι ενσωματωμένος και ως εκ τούτου προσπελάσιμος μέσα από το υποσύστημα OPAC (Online Public Access Catalog) του αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης «ALEPH», το οποίο διαχειρίζεται και όλες τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης. Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων του συστήματος «ALEPH» περιλαμβάνει τις εγγραφές που αφορούν στο υλικό της βιβλιοθήκης του ΙΜΣ, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο υλικό της Βιβλιοθήκης των υπολοίπων Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας.
Πρόσβαση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών , της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο υλικό της Βιβλιοθήκης των υπολοίπων Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας μέσω του συστήματος

ALEPHΠρόσβαση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και στους καταλόγους όλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΖΕΦΥΡΟΣ