Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
A multi-technique approach, based on mobile/portable laser instruments, for the in-situ pigment characterization of stone sculptures on the island of Crete dating from Venetian and Ottoman period

Ζωή Ειρήνη Παπλιάκα, Άγγελος Φιλιππίδης, Παναγιώτης Σιώζος, Μαρία Βακονδίου, Κρυσταλλία Μελεσσανάκη, Δημήτριος Άγγλος, «A multi-technique approach, based on mobile/portable laser instruments, for the in-situ pigment characterization of stone sculptures on the island of Crete dating from Venetian and Ottoman period», Heritage Science 4/15 (2016).

  • Μαρία Βακονδίου