Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τρίτος Κώδικας (1669/1673-1750/1767) [Judicial Court of Herakleion, Third Register (1669/1673-1750/1767)]

Ε. Karantzikou and P. Photeinou, Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τρίτος Κώδικας (1669/1673-1750/1767) [Judicial Court of Herakleion, Third Register (1669/1673-1750/1767)], ed. Ε. Α. Zachariadou, Herakleion: Vikelaia Municipal Library 2003.

  • Ελισάβετ Ζαχαριάδου †