Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Για το εργαστήριο του Γκρέκο στη Ρώμη / En torno al taller del Greco en Roma