Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Hermoupolis, fin XIXe – debit XXe siècle. Changements économiques, sociaux et idéologiques