Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Hermoupolis, fin XIXe – debit XXe siècle. Changements économiques, sociaux et idéologiques

Χρήστος Λούκος, « Hermoupolis, fin XIXe – debit XXe siècle. Changements économiques, sociaux et idéologiques », Mathieu Grenet – Yannick Jambon – Marie-Laure Ville (dir.), Histoire urbaine et sciences sociales. Mélanges en l’honneur du professeur Olivier Zeller, Παρίσι, Classiques Garnier, 2014, σ. 201-213.

  • Χρήστος Λούκος