Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Corsairs and Pirates in the Eastern Mediterranean, Fifteenthth-Nineteenth Centuries