Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

5DARE

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαστημικής τεχνολογίας 5 διαστάσεων για την εκτίμηση και μοντελοποίηση της συσχέτισης μεταξύ του δυναμικού φαινομένου της εδαφικής διάβρωσης και των αλλαγών στις χρήσεις γης και στο κλίμα στις υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου

Το ερευνητικό πρόγραμμα 5DARE στοχεύει να αναπτύξει ολοκληρωμένες μεθοδολογίες για την χρήση της διαστημικής τεχνολογίας στην εκτίμηση του ποσοστού εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου. Το 5DARE θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των χρήσεων γης και της κάλυψης βλάστησης στο ποσοστό εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου.

Το ερευνητικό πρόγραμμα 5DARE στοχεύει να αναπτύξει ολοκληρωμένες μεθοδολογίες για την χρήση της διαστημικής τεχνολογίας στην εκτίμηση του ποσοστού εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου. Το 5DARE θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των χρήσεων γης και της κάλυψης βλάστησης στο ποσοστό εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου.

Η εδαφική διάβρωση είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που απειλεί σοβαρά τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία και το περιβάλλον σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το ερευνητικό έργο 5DARE θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των χρήσεων γης και της κάλυψης βλάστησης στο ποσοστό εδαφικής διάβρωσης σε υδρολογικές λεκάνες της Μεσογείου. Τεχνικές μοντελοποίησης θα χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν την επίδραση των παραπάνω αναφερθέντων παραγόντων σε βασικές διεργασίες που προκαλούν την εδαφική διάβρωση σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες στο άμεσο και απώτερο μέλλον. Κλιματικά σενάρια θα παράσχουν σημαντική πληροφορία σχετικά με τις μελλοντικές αλλαγές στις βροχοπτώσεις και τη θερμοκρασία και θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου στα μοντέλα διάβρωσης για να γίνει εκτίμηση των αλλαγών στην εποχικότητα, την ποσότητα και τις επιπτώσεις στην εδαφική διάβρωση. Πειράματα θα διεξαχθούν σε διαφορετικά είδη καλλιέργειας (πορτοκαλιές, αβοκάντο, ελιές) με στόχο να γίνει εκτίμηση του ρυθμού απώλειας εδάφους στο πεδίο και να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα τόσο για τον αναβιβασμό κλίμακας από το επίπεδο αγρού σε επίπεδο λεκάνης απορροής όσο και για την βαθμονόμηση μοντέλων εκτίμησης της εδαφικής διάβρωσης. Επιπρόσθετα, αλγόριθμοι φασματικής ταξινόμησης θα εφαρμοστούν σε δορυφορικές εικόνες για να συλλέξουν νέα δεδομένα χρήσεων γης, τοπογραφίας και βλάστησης. Το τελικό στάδιο της έρευνας θα αφορά την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου εκτίμησης εδαφικής διάβρωσης και την πρόβλεψη της τρωτότητας των περιοχών μελέτης στο κοντινό και απώτερο μέλλον. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου σχετικά με τη χώρο-χρονική κατανομή της εδαφικής διάβρωσης θα ανανεώσουν τα υπάρχοντα σχέδια διαχείρισης της εδαφικής διάβρωσης με την ανάπτυξη ενός χαμηλού κόστους συστήματος εκτίμησης και προειδοποίησης εδαφικών απωλειών με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Το έργο 5DARE θα συνθέσει τα τελικά ερευνητικά αποτελέσματα και θα οδηγήσει στη διάχυση τους σε ένα ευρύτερο κοινό με στόχο τη χρήση τους σε ένα διευρυμένο επίπεδο άσκησης πολιτικής.

Ερευνητική Ομάδα

Δημήτριος Αλεξάκης

Δημήτριος Αλεξάκης

Ερευνητής Β
Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και GIS
Curriculum vitae
Χρήστος Πολυκρέτης

Χρήστος Πολυκρέτης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Μανώλης Γρυλλάκης

Μανώλης Γρυλλάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)
Το έργο χρηματοδοτείται (ή χρηματοδοτήθηκε) από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με αρ. Σύμβασης Έργου 651