Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

DETACC

Ανίχνευση και απόδοση της γεωργικής ξηρασίας στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή

Ανίχνευση και απόδοση της γεωργικής ξηρασίας στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή

Η ξηρασία είναι ένα φυσικό, επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε μέρος της γης. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης γεωργίας καθώς επηρεάζει την παραγωγή τροφίμων και επομένως την επισιτιστική ασφάλεια τόσο σε παγκόσμιο όσο και περιφερειακό επίπεδο. Ενίοτε, μακροχρόνιες ξηρασίες έχουν αποτελέσει αιτίες κοινωνικών συγκρούσεων αλλά και καταλύτης εμπόλεμων συρράξεων. Η μελέτη των φαινόμενων ξηρασίας στη γεωργία γίνεται συνήθως πάνω σε μετεωρολογικούς δείκτες, όμως έχει δειχθεί πως λόγω των εγγενών περιορισμών τους, η μελέτη της ξηρασίας απευθείας πάνω στην εδαφική υγρασία δίνει σαφώς καλύτερη απεικόνιση του φαινομένου. Πρόσφατες εξελίξεις στην υδρολογική προσομοίωση σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν δείξει πως τα σύγχρονα υδρολογικά μοντέλα έχουν την ικανότητα να προσομοιώνουν τόσο την ποτάμια απορροή, όσο και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις σε αυτή. Όμως η ικανότητά τους να προσομοιώνουν την εδαφική υγρασία δεν έχει μελετηθεί συστηματικά. Η κλιματική αλλαγή και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στον υδρολογικό κύκλο έχουν επηρεάσει και αναμένεται να επηρεάσουν περεταίρω τα φαινόμενα γεωργικής ξηρασίας λόγω των επιπτώσεων στην εδαφική υγρασία μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του υδρολογικού κύκλου. Έως σήμερα δεν έχει αποδειχθεί εάν και σε τι βαθμό η παρατηρημένη κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τα φαινόμενα γεωργικής ξηρασίας, όπως επίσης ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής στα συνεκτικά στο χώρο και στο χρόνο γεγονότα γεωργικής ξηρασίας. Σκοπός της παρούσας μεταδιδακτορικής έρευνας είναι α) η συστηματική αξιολόγηση των πλέον προηγμένων κλιματικών και υδρολογικών πειραμάτων παγκόσμιας κλίμακας στην ικανότητά τους να προσομοιώνουν την εδαφική υγρασία, β) την μελέτη της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των φαινομένων γεωργικής ξηρασίας της ήδη παρατηρημένης κλιματικής αλλαγής, γ) τη μελέτη της περεταίρω συνεισφοράς στης κλιματικής αλλαγής στο καθεστώς των μελλοντικών ξηρασιών.

Η υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας/εργασίας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ - Β κύκλος» (MIS 5033021) που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
 

Ερευνητική Ομάδα

Δημήτριος Αλεξάκης

Δημήτριος Αλεξάκης

Ερευνητής Β
Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και GIS
Curriculum vitae
Μανώλης Γρυλλάκης

Μανώλης Γρυλλάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae