Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ηχοτοπία της Βαλκανικής και Μεσογειακής πόλης

Ηχοτοπία της Βαλκανικής και Μεσογειακής πόλης (18ος- αρχές 20ού αι.)

Το πρόγραμμα, μέρος της ευρύτερης δράσης Κρηπίς ΙΙ, έχει ως στόχο την πιλοτική διερεύνηση του ηχοτοπίου της Βαλκανικής και Μεσογειακής πόλης με έμφαση στην μετάβαση από την προβιομηχανική στη νεότερη πόλη. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Λυμπεράτος

Ερευνητική ομάδα: Άννα Κρινάκη, Γεώργιος Μανιός (μεταπτυχιακοί φοιτητές Ιστορίας)

Το πρόγραμμα, μέρος της ευρύτερης δράσης Κρηπίς ΙΙ, έχει ως στόχο την πιλοτική διερεύνηση του ηχοτοπίου της Βαλκανικής και Μεσογειακής πόλης με έμφαση στην μετάβαση από την προβιομηχανική στη νεότερη πόλη. 

Οι λίγες αλλά σημαντικές έρευνες σε άλλες περιοχές του πλανήτη έχουν επισημάνει ότι οι ήχοι των προβιομηχανικών πόλεων συγκροτούσαν σημειωτικά συστήματα προσανατολισμού στον χρόνο και τον χώρο της πόλης με σημαντικές κοινωνικές και ιδεολογικές λειτουργίες. Προηγούμενη έρευνα του ίδιου επιστημονικού υπεύθυνου με θέμα τον «Χρόνο και τα μηχανικά μέσα μέτρησής του» ανέδειξε ένα πρώτο αξιόλογο σώμα πληροφοριών για το ηχοτοπίο της Οθωμανικής βαλκανικής πόλης και το κανονιστικό πλαίσιο που το δομούσε (πχ απαγόρευση σημάντρων στις εκκλησίες). 

Στόχοι της έρευνας είναι η ανασύνθεση του πλαισίου μέσα στο οποίο παράγονται και νοηματοδοτούνται οι ηχητικές εμπειρίες στις Βαλκανικές και Μεσογειακές πόλεις του παρελθόντος (18ος-αρχές 20ου αι.), η μελέτη του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνονται και βιώνονται οι ήχοι της πόλης πριν και κατά τη μετάβαση στην νεότερη πόλη, καθώς και των ενεργητικών παρεμβάσεων στο και περί το ηχοτοπίο από τις εκάστοτε αρχές και τους κατοίκους της πόλης. Το ηχοτοπίο θα προσεγγιστεί ώς διάσταση του αστικού χώρου που παράγεται σε τρία αλληλένδετα πεδία: σε αυτό των «ηχητικών πρακτικών», σε αυτό των αναπαραστάσεων, λόγων και κανόνων για τον δημόσιο ήχο και τέλος στο πεδίο της βίωσης του δημόσιου ήχου που αναδεικνύει το ηχοτοπίο σε πεδίο κοινωνικής διαπραγμάτευσης και σύγκρουσης.

Ερευνητική Ομάδα

Ανδρέας Λυμπεράτος

Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας των Βαλκανικών Χωρών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Curriculum vitae