Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αναζήτηση μεταδιδακτορικού ερευνητή για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση «ΚΡΗΠΙΣ» ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή με ειδίκευση στην ιστορία των Ελλήνων Μηχανικών του 20ού αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\PostDoc1

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία με ειδίκευση στην τοπογραφία/αρχαιολογία της Κρήτης ή την οχυρωτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ: IMS\KRIPIS\POLITEIA\PostDoc3

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία και έμφαση στην εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων για την διασκόπηση αρχαιολογικών χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ: IMS\KRIPIS\POLITEIA\PostDoc1

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική με έμφαση στις ηλεκτρομαγνητικές ή μαγνητικές ή ηλεκτρικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ: IMS\KRIPIS\POLITEIA\PostDoc2

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Προϊστορική Αρχαιολογία και εμπειρία στη διεξαγωγή και επεξεργασία γεωφυσικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας β' κύκλου για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β΄ κύκλου/υποψήφιο διδάκτορα στον τομέα της νεότερης ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα