Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Sarris, A.; Tsokas, G. N.; Vargemezis, G.; Sideris, G.; Tokmakidis; Avxhiu, R., "Geophysical Surveying and Photogrammetry at the Acropolis of Bouthrotos, S. Albania", First Congress of the Balkan Geophysical Society.

  • Απόστολος Σαρρής