Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Review of "High Resolution Optical Satellite Imagery"

Kalayci, T., "Review of "High Resolution Optical Satellite Imagery"", Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 3, no. 80, pp. 213.

  • Tuna Kalayci