Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Between War and Trade: Remarks on the Political Constitution and Social Composition of the Orthodox Community of Varna (19th c.)

A. Lyberatos, “Between War and Trade: Remarks on the Political Constitution and Social Composition of the Orthodox Community of Varna (19th c.)”, Etudes Balkaniques, 2007/2, 81-98.

  • Ανδρέας Λυμπεράτος