Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Constructing Temporal Otherness: Western Travelers and Timekeeping in the Balkans (16th – 19th c.)

Lyberatos A. (2017b), “Constructing Temporal Otherness: Western Travelers and Timekeeping in the Balkans (16th – 19th c.)”, Etudes Balkaniques, 2017, LIII/ 2, p. 199-214.

  • Ανδρέας Λυμπεράτος