Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Custom, Tradition and “The Law” in the Post-Medieval Cyclades
ISBN: 978-1409466789

Αγλαΐα Κάσδαγλη: Custom, Tradition and “The Law” in the Post-Medieval Cyclades’, κεφ. 3 στο Imperial Lineages and Legacies in the Eastern Mediterranean – Recording the Imprint of Roman, Byzantine and Ottoman Rule, επιμ. Rhoads Murphy, Farnham (U.K.): Ashgate Publishing, 2017, σελ.49-60

  • Αγλαΐα Κάσδαγλη