Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Όσοι πιστοί προσέλθετε… Προσκυνήματα για αμφότερα τα δόγματα σε μοναστήρια της Κρήτης κατά τη βενετική περίοδο

Όλγα Γκράτζιου, «Όσοι πιστοί προσέλθετε… Προσκυνήματα για αμφότερα τα δόγματα σε μοναστήρια της Κρήτης κατά τη βενετική περίοδο», Ηλίας Κολοβός (επιμ.), Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2011, 117-139.

  • Ηλίας Κολοβός
  • Όλγα Γκράτζιου