Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου και η εκκλησιαστική τέχνη της Ζακύνθου

Λευτέρης Σπύρου, «Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου και η εκκλησιαστική τέχνη της Ζακύνθου», στο Θεοδόσης Πυλαρινός και Παναγιώτα Τζιβάρα (επιμ.), Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Τα Πρακτικά, τόμος Β΄, πρακτικά συνεδρίου (Κέρκυρα, 30 Απριλίου - 5 Μαΐου 2014), Κέρκυρα, χ.ε., 2016, 723-734.