Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
La réception du symbolisme en Grèce à travers l’œuvre de Costis Parthénis pendant la période 1900 -1930

Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, «La réception du symbolisme en Grèce à travers l’œuvre de Costis Parthénis pendant la période 1900 -1930», στο Catherine Méneux και Adriana Sotropa, (επιμ.), Quêtes de modernité(s) artistique(s) dans les Balkans au tournant du XXe siècle, πρακτικά συνεδρίου (Παρίσι, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 8 - 9 Νοεμβρίου2013), Παρίσι: Ιστοσελίδα των HICSA και Centre François-Georges Pariset, 2016, 9-46. http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/PublicationsLigne/Colloque%20Balkans/02_ 1_matthiopoulos.pdf

  • Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος