Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Πιπινιά Ιουλία, “Βασίλισσες, παρθένες και μαινάδες: Γυναικεία πρότυπα στο βρετανικό θέατρο μετά τη Γαλλική Επανάσταση,” στο: Αλεξία Αλτουβά - Καίτη Διαμαντάκου (eds.), Θέατρο και Δημοκρατία, Πρακτικά του Ε΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, τομ. 2., Τμήμα Θεατρικών Σπουδών-ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2018, 391-399.

  • Ιουλία Πιπινιά