Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πώς συγκροτήθηκε μια νέα ταξική ταυτότητα: η «μέση αστική τάξις», 1919-1925

Νίκος Ποταμιάνος, «Πώς συγκροτήθηκε μια νέα ταξική ταυτότητα: η «μέση αστική τάξις», 1919-1925», στο Ζ. Γαβριηλίδου, Μ. Κωνσταντινίδου, Ν. Μαυρέλος, Ιω. Ντεληγιάνης, Ιω. Παπαδοπούλου, Γ. Τσομής και Π. Συμεωνίδου (επιμ.), Ταυτότητες: γλώσσα και λογοτεχνία, τ.Β΄, Κομοτηνή 2018, 749-764

http://www.saitapublications.gr/2018/04/ebook.223.html

  • Νίκος Ποταμιάνος