Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Melina Tamiolaki, ‘Straussian readings of the Cyropaedia: challenges and controversies’, B. Jacobs & R. Rollinger (eds.), Information on Ancient Persia Re-Assessed: Xenophon’s Cyropaedia, Harrassowitz (2020), 367-387.

  • Μελίνα Ταμιωλάκη