Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο δρόμος για την προεδρία στο “Σωματείο Ελληνίδων Υπηρετριών”: Μεταμορφώσεις της υπηρέτριας στην κινηματογραφική κωμωδία στις δεκαετίες 1950-1970

Παναγιώτα Μήνη, «Ο δρόμος για την προεδρία στο “Σωματείο Ελληνίδων Υπηρετριών”: Μεταμορφώσεις της υπηρέτριας στην κινηματογραφική κωμωδία στις δεκαετίες 1950-1970», στο: Π. Μήνη, Κ. Γεωργιάδη, Ι. Πιπινιά, Ά. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Υπηρέτριες και υπηρέτες: ιστορικά υποκείμενα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο (19ος-21ος αιώνας), Αθήνα, Παπαζήσης, 2020, 331-349.

Παναγιώτα Μήνη, «Ο δρόμος για την προεδρία στο “Σωματείο Ελληνίδων Υπηρετριών”: Μεταμορφώσεις της υπηρέτριας στην κινηματογραφική κωμωδία στις δεκαετίες 1950-1970», στο: Π. Μήνη, Κ. Γεωργιάδη, Ι. Πιπινιά, Ά. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Υπηρέτριες και υπηρέτες: ιστορικά υποκείμενα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο (19ος-21ος αιώνας), Αθήνα, Παπαζήσης, 2020, 331-349.

  • Παναγιώτα Μήνη