Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ανανέωση του ενδιαφέροντος για τις πόλεις στην ελληνική ιστοριογραφία και το γαλλικό παράδειγμα