Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Κοινή Κληρονομιά

Γνώση και Τεχνογνωσία της Αρχιτεκτονικής και Αστικής Κληρονομιάς στη Μεσόγειο του 19ου και 20ου αιώνα

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση και η ενίσχυση της γνώσης των αρχιτεκτονικών τύπων και της αστικής κληρονομιάς του 19ου και 20ου αιώνα στη Μεσόγειο, με σκοπό τη συνδρομή στην ανάπτυξή αυτής της γνώσης.

Το συμμετοχικό αυτό ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των Ευρω-Μεσογειακών δράσεων που έχουν καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στόχος του είναι η προώθηση και η ενίσχυση της γνώσης των αρχιτεκτονικών τύπων και της αστικής κληρονομιάς του 19ου και 20ου αιώνα στη Μεσόγειο, με σκοπό τη συνδρομή στην ανάπτυξή αυτής της γνώσης. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί ένα συγκεκριμένο στοιχείο της Μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς που διαμορφώθηκε μέσω των ανταλλαγών και των επαφών μεταξύ των δύο ακτών της. Η συγκεκριμένη κληρονομιά έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται στις μέρες μας, με ποικίλους τρόπους, σε ολόκληρη τη περιοχή. Η κληρονομιά των τελευταίων δύο αιώνων αντιπροσωπεύει σήμερα ένα σημαντικό και συχνά αναπόσπαστο κομμάτι του αρχιτεκτονικού τοπίου των περισσοτέρων πόλεων της Βόρειας και Νότιας Μεσογείου. Αποτελεί προϊόν των ποικίλλων αστικών μετασχηματισμών που προήλθαν από τη Βιομηχανική Επανάσταση, την Ευρωπαϊκή επέκταση κατά μήκος της Μεσογείου, καθώς και από τις τοπικές πολιτικές δυτικοποίησης (που συνδέονται με τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, γνωστές ως Tanzimat). Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος, που θα επιτευχθούν μέσω κοινής δράσης,είναι οι ακόλουθοι:

  • Η βελτίωση και η ενίσχυση της γνώσης σχετικά με την πρόσφατη αρχιτεκτονική κληρονομιά της Μεσογείου, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα της νότιας ακτής. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τον εντοπισμό, τη συγκέντρωση και τη διάδοση στοιχείων που είναι προς το παρόν διασκορπισμένα, αποσπασματικά και όχι εύκολα προσβάσιμα.
  • Ο εντοπισμός και η προώθηση τύπων ανάπτυξης και αναβίωσης προσαρμοσμένων στα τοπικά δεδομένα και βασισμένων στις ανταλλαγές εμπειριών ανάμεσα στις δύο ακτές της Μεσογείου. Αυτό θα γίνει εφικτό αναλύοντας λεπτομερειακώς προγράμματα-κλειδιά σχετικά με την αποκατάσταση, τη μετατροπή και αναβίωση της εν λόγω αρχιτεκτονικής παράδοσης, καθώς και μελετώντας τόσο τους θεσμικούς μηχανισμούς και κανονισμούς όσο και τις πρακτικές εφαρμογές σ' αυτό τον τομέα.
  • Η πειραματική χρήση νέων τεχνολογιών της πληροφορίας, με σκοπό να διευκολυνθεί τόσο η πρόσβαση σε ήδη διαθέσιμα στοιχεία όσο και η λήψη αποφάσεων (δημιουργώντας μια εξειδικευμένη ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας πειραματικά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα σε κλίμακα κτιρίων, τα οποία με τη σειρά τους θα αποτελέσουν εργαλεία που θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού).

Το πρόγραμμα οργανώνεται από την URBAMA (ένα κοινό ερευνητικό κέντρο του CNRS και του Πανεπιστημίου Francois-Rabelais στην Tours) και συντονίζεται από τη Mercedes Volait και τον Romeo Carabelli. Στα πλαίσια του συνεργάζονται 15 εταίροι που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο εννέα Μεσογειακών χωρών: της Αλγερίας, Αιγύπτου, Ισπανίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Μαρόκου, Συρίας και Τυνησίας. Η προσδοκώμενη διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής (2002-2004) και είναι οργανωμένο σε υπό-προγράμματα, καθένα εκ των οποίων επικεντρώνεται σε ένα από τα παρακάτω θέματα: «Καταγραφή Γνώσεων και Πηγών», «Κατάλογος Εργαλείων και Πρακτικών», «Νέα Βοηθητικά Εργαλεία για τη Λήψη Αποφάσεων», «Στοιχεία-κλειδιά για την Αποκατάσταση», «Διάδοση και Διατήρηση», «Αποτιμήσεις και Προτάσεις». Το πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί με μία σειρά δημοσιεύσεων σχετικές με τις διεξαχθείσες έρευνες.

Πληροφορίες: www.patrimoinespartages.org
Επικοινωνία : carabelli@univ-tours.fr ή volait@univ-tours.fr