Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ψηφιακός Αρχαιολογικός Χάρτης Λασιθίου

Ψηφιακός Αρχαιολογικός Χάρτης Λασιθίου

To έργο αφορά στη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.), το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα πληροφοριών.

Το ερευνητικό έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Εφαρμοσμένης Έρευνας (Υποπρόγραμμα 1) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης (1994-1999) και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - ΙΙ. Την εκτέλεση του έργου ανέλαβε το Εργαστήριο Γεωφυσικής -Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών /Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

To έργο αφορά στη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.), το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα πληροφοριών, με στόχο την αποτύπωση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής του Νομού Λασιθίου.

Το τελικό προϊόν αποτελείται από μία ολοκληρωμένη γεωγραφική βάση δεδομένων, στα πρότυπα ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, των πολιτιστικών πόρων του Νομού Λασιθίου. Ο ηλεκτρονικός αρχαιολογικός χάρτης της περιοχής έχει υπόβαθρο ένα πλήρες μωσαϊκό χαρτών (τοπογραφικοί, γεωλογικοί, χρήσης γης, γαιοϊκανότητας, ψηφιακό μοντέλο εδάφους) και δορυφορικών εικόνων SPOT και Landsat, τα οποία πλαισιώνουν με δυσδιάστατες απεικονίσεις την κατανομή των αρχαιολογικών θέσεων. Η γεωγραφική βάση δεδομένων περιλαμβάνει κατάλογο σημαντικότερων αρχαιολογικών θέσεων του Νομού Λασιθίου, περιβαλλοντικές πληροφορίες, χρονολόγηση, γενικές πληροφορίες, αναφορές και φωτογραφικό υλικό από τις αρχαιολογικές θέσεις. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών προσφέρει τη δυνατότητα σύνθεσης των διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών και την απεικόνιση διαφορετικών θεματικών χαρτών των αρχαιολογικών θέσεων της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, το έργο μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αρχαιολογικού κτηματολογίου της Κρήτης που θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής και ως ένας λεπτομερής οδηγός των πολιτισμικών πόρων της περιοχής, με άμεσες επιπτώσεις στον τρόπο αντιμετώπσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των πολιτιστικών πόρων.

Μέσω της χαρτογράφησης των γεωμορφολογικών και αρχαιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, το σύστημα αυτό έχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την επαλήθευση θεωρητικών αρχαιολογικών μοντέλων κατοίκησης, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πολιτιστικών πόρων, την προστασία των μνημείων και την παράλληλη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, χωρίς αυτή να αποτελεί απειλή για τους αρχαιολογικούς χώρους και τις ζώνες προστασίας.