Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΤΑΛΩΣ

ΤΑΛΩΣ

Σκοπός του  έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης σεισμικού κινδύνου στο μέτωπο του ελληνικού τόξου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΧΑΝΙΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  2000-2006
ΜΕΤΡΟ 1.2

Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας»

Ιστορικοί Σεισμοί (έως 2006)

Σεισμολογικά στοιχεία
Χαρτογράφηση Σεισμών

Αντικείμενο και Στόχοι του έργου

Το φυσικό αντικείμενο του  έργου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσης σε περίπτωση σεισμού. Η διαχείριση της σεισμικής κρίσης αφορά στην αντιμετώπιση όλων των διαδικασιών που εμπλέκονται στις δύο χρονικές περιόδους που χαρακτηρίζουν ένα σεισμικό γεγονός, πριν και μετά το γεγονός. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης σεισμικής κρίσης απαιτεί κατά τη διάρκεια του χρόνου που προηγείται ενός σεισμικού γεγονότος, να μπορεί να συλλέγει και να αξιολογεί ανά πάσα στιγμή στοιχεία και πληροφορία που αφορούν την εκτίμηση τόσο της σεισμικής επικινδυνότητας όσο και τις τρωτότητας των κατασκευών και υποδομών, ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει στη μείωση των επιπτώσεων ενός σεισμικού γεγονότος. Όσο αφορά το χρονικό διάστημα μετά την εκδήλωση ενός σεισμικού γεγονότος, θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε τρεις βασικούς άξονες: α) στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη συλλογή δεδομένων καταστροφών και επιπτώσεων της σεισμικής εκδήλωσης β) στην άμεση διάχυση σεισμολογικής πληροφορίας σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς και γ) στη δυνατότητα συνεκτίμησης των δεδομένων της σεισμικής επικινδυνότητας και τρωτότητας με τα στοιχεία σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο που αποκτούνται από ένα σύγχρονο σεισμολογικό δίκτυο, με σκοπό την δυνατότητα όσο το δυνατόν ασφαλέστερων εκτιμήσεων που αφορούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας. Πιο αναλυτικά, η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης σεισμικής κρίσης περιλαμβάνει:

  • μελετημένη σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστήματος χωροχρονικής εκτίμησης και διαχείρισης της σεισμικής επικινδυνότητας (seismic hazard) στο νότιο τμήμα του Ελληνικού Τόξου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και πιλοτική εφαρμογή στις πόλεις Χανιά και Ηράκλειο, μέσα από μία νέα πολυπαραμετρική διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση που θα βασίζεται στη συνέργια πρωτοποριακών σεισμολογικών και γεωφυσικών μεθοδολογιών, θα υποστηρίζεται από προηγμένη και καινοτόμο δικτυακή τηλεμετρία και θα παρέχει πρωτοποριακές διαδικασίες άμεσης, διαρκούς και λεπτομερούς ενημέρωσης και πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους φορείς-χρήστες.
  • αναβάθμιση ενός εκτεταμένου τηλεμετρικού δικτύου αδιάλειπτης και λεπτομερούς παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας στο νότιο τμήμα του Ελληνικού Τόξου, ώστε να διαμορφώσει μια όσο το δυνατό πληρέστερη αντίληψη της σεισμικής επικινδυνότητας στην έκταση μιας από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές του. Έμφαση θα δοθεί στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας και ιδιαίτερα του υπολογισμού των εστιακών παραμέτρων οι οποίες θα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων. Το τηλεμετρικό αυτό δίκτυο (που παρόμοιο δεν υπάρχει κατά μήκος του Ελληνικού τόξου) συνιστά πρωτεύουσας σημασίας υποδομή για όλη την επιστημονική κοινότητα καθώς και για την κοινωνία της Κρήτης, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ανάλογό του.
  • αποτύπωση σε περιβάλλον GIS όλων των σεισμολογικών, γεωλογικών, γεωφυσικών, τεκτονικών και γεωτεχνικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν απ' όλες τις απαιτούμενες ερευνητικές ενότητες τα οποία σε συνδυασμό με τα ερευνητικά αποτελέσματα από τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης Ι & ΙΙ και Καινοτόμες Δράσεις ΕΤΠΑ 2000-2006 CRINNO, θα συνδεθούν με τις βάσεις δεδομένων μέσω ανάπτυξης webGIS περιβάλλοντος.
  • ανάπτυξη δικτυακών διεπαφών του περιβάλλοντος webGIS ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ομάδες υπαίθρου να εισάγουν στοιχεία από μακριά στις βάσεις δεδομένων. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί πιλοτικά για δύο σημαντικές διαδικασίες α) εισαγωγής δεδομένων τρωτότητας κατασκευών μέσω επιτόπου συμπλήρωσης συγκεκριμένων πινάκων τρωτότητας (vulnerability indices) και β) καταγραφή ζημιών μετά από εκδήλωση σεισμικού γεγονότος. Η εισαγωγή των δεδομένων στις βάσεις θα γίνεται μέσω ανάπτυξης ειδικού λογισμικού για υπολογιστή παλάμης που διαθέτει και GPS ώστε η πληροφορία να αποκτά και την πληροφορία της θέσης παρατήρησης και να μπορεί να εμφανιστεί αυτόματα στο webGIS περιβάλλον.
  • ανάπτυξη συστήματος διάχυσης της πληροφορίας που θα συγκεντρώνεται, τόσο σε φορείς (Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, Πολιτική Προστασία κλπ.), όσο και πιλοτικά σε κινητούς χρήστες, με χρήση νέων τεχνολογιών (webportal, SMS, IVR κλπ). Ανάλογα με τον αποδέκτη της πληροφορίας, θα διαμορφώνεται κατάλληλα και το περιεχόμενό της.
  • Όλες οι εφαρμογές τηλεμετρίας με έμφαση στο σεισμολογικό δίκτυο, θα βασίζονται σε δορυφορική τεχνολογία ώστε να μην εξαρτώνται από επίγειες υποδομές οι οποίες είναι τρωτές σε περίπτωση σημαντικού σεισμικού γεγονότος, γεγονός που έχει αποδειχθεί σε όλους τους ισχυρούς σεισμούς παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη πρόταση θα συνδυάσει τις επιστημονικές αναλύσεις και θα συγκεράσει τις ερμηνείες των πολυπαραμετρικών δεδομένων ώστε να συνδράμει στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση και αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφόρησης που είναι αναγκαίες για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων με στόχο την ικανή μετρίαση και ορθή διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και για την πρόληψη των σεισμικών καταστροφών. Επίσης, θα αναπτύξει και θα προάγει τεχνικές και μεθοδολογίες παρατήρησης, ανάλυσης και ερμηνείας σεισμολογικών και γεωφυσικών φαινομένων που υιοθετούν τη διεπιστημονική προσέγγιση και υποστηρίζονται από τεχνολογίες αιχμής στη συλλογή και μετάδοση δεδομένων, ώστε να συνδράμει τις διεθνείς ερευνητικές προσπάθειες για τη διαχείριση των σεισμικών καταστροφών και των επιπτώσεών των.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία πέραν των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων τους (τα οποία θα ανακοινωθούν από τα δόκιμα επιστημονικά βήματα): (i) θα εφαρμοστούν πιλοτικά στην πολυπαραμετρική χωροχρονική εκτίμηση και διαχείριση της σεισμικής επικινδυνότητας στις ιστορικές πόλεις Χανίων και Ηρακλείου, περιοχές με εξέχουσα παρουσία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και αξιοσημείωτη κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη και (ii) θα αξιοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ενημέρωσης τόσο σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτατη), όσο και στους ενδιαφερόμενους πολιτειακούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

IMS-FORTH is hosting the results of the project. Any comments with respect to the material which is included in the particular page and refers to the project can be sent to the Lead Partner of the Project.
Under construction and continuous modification.

Φορείς του έργου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι. ΚΡ.)
Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας
Φίλιππος Βαλλιανάτος
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωφυσικής & Σεισμολογίας

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
Απόστολος Σαρρής
Ερευνητής Α', Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Γεωφυσικής
Κωνσταντίνος Παπαζάχος
Αναπληρωτής Καθηγητής

FORTHnet Α.Ε. - Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών & Τηλεματικών Εφαρμογών (FORTHnet)
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
Μανόλης Στρατάκης
Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης Δικτυακών Υπηρεσιών

Virtual Trip Ε.Π.Ε. (V-Trip)
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
Φώτης Λιοτόπουλος
Διευθυντής Έρευνας

Neuron Α.Ε. (Neuron)
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
Δημήτριος Διαγουρτάς
Υπεύθυνος Έργου

Σχετικά Links

Department of Geophysics - Aristotle University of Thessaloniki
http://lemnos.geo.auth.gr/index_en.html
The Seismological Station of the Aristotle University of Thessaloniki maintains a database of the network of its seismograph stations, bulletins of seismicity and seismicity catalogues, seismicity maps with a wealth of information.

ECPFE
http://www.ecpfe.gr/
The European Center on Prevention and Forecasting of Earthquakes operates under the EUR-OPA Major Hazards Agreement and deals with the promotion of earthquake protection. Its research activities deal with seismic behavior in the Aegean area, the edition of Neotectonic maps of Greece and the monitoring of the seismic activity along the Aegean Volcanic Arc.

European- Mediterranean Seismological Center
http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home
The WEB site provides earthquake time maps for Europe and Mediterranean for last 24h, 48h, last week, last 2 weeks time frames. There are also maps of seismic activity for the last 48h worldwide. Interesting links are provided for seismicity on Google Earth and Real time warnings on phone or PDAs.

ILP-ICSU GSHAP
http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP/
Global Seismic Hazard Assessment Program. A homogeneous approach to seismic hazard evaluation worldwide. Global seismic hazards maps.

Institute of Geodynamics - National Observatory of Athens
http://www.gein.noa.gr/index-en.htm
The National Observatory of Athens maintains seismicity catalogues, information about its seismographic network, earthquake maps, a.o.

IRIS Global Seismographic Network (GSN)
http://www.iris.washington.edu/about/GSN/
Database, information, real time maps and list of earthquakes worldwide.

ITSAK
http://www.itsak.gr/erprograms51.htm
The activities of ITSAK focus in the study and development of know-how in the area of Anti-seismic Engineering and Technical Seismology. Its research programs include among others the compilation of the seismic hazard map of Greece, modeling of Greek strong motion recordings, study of the consequencies of earthquakes in urbanized environments, data inventories of the seismic ground motion in the region of Greece, seismic hazard assessment studies, a.o.

Mediterranean-European Rapid Earthquake Data Information and Archiving Network
http://www.orfeus-eu.org/meredian/project-summary.htm
Developing existing earthquake data infrastructures towards a Mediterranean-European Rapid Earthquake Data Information and Archiving Network (MEREDIAN). The MEREDIAN project aims at a significant upgrade of the seismological data infrastructure built up by the Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology (ORFEUS) since 1987. EU- EVR - Environment and Sustainable Development.

NEIC
http://earthquake.usgs.gov/research/monitoring/anss/neic/
The goal of the National Earthquake Information Center is to provide information reagrding the location and size of all destructive earthquakes worldwide. It maintains a global seismic database on earthquake parameters (magnitude, depth, location, time) and their effects.

NERIES
http://neries.knmi.nl/
NERIES, the Network of Research Infrastructures for European Seismology, provides useful tools on a European level for networking and joint research activities regarding the development of a European seismological reference model. Its reasearch facilities provide access to different infrastructures such as SDSN, CEA/DASE, SISMOS, NORSAR, Conrad Observatory, a.o.Its activities include among others the development of real-time hazard tools, time-dependent earthquake hazard assessment and earthquake forecasting in the Euro-Med region, Shake maps and rapid loss estimation, maps of earthquake shaking (shake-maps) and loss estimations for the Euro-Med region, Geotechnical site characterization, a.o.

ORFEUS
http://www.orfeus-eu.org/
Orfeus (Observatories and Research Facilities for European Seismology) provides a coordination platform for seismicity dissemination and research in the European level. It offers catalogues of recent earthquakes, maps of the seismicity of Europe and of the world, software tools, a.o.

Patras Seismological Laboratory - University of Patras
http://seismo.geology.upatras.gr/
Patras Seismological Laboratory offers information, catalogues and maps on the recent and past seismicity. Other links are also available in the site.

PILOTO
http://www.ingv.it/~wwwannali/dimate426.htm
The project Seismic Hazard Assessement in the Northern Andes produced a unified SHA for the Andean region - Integration of earthquake catalogues and source zonings.

PREVIEW
http://www.preview-risk.com/en/index.php?flash=1
An EU FP6 Integrated Project, aiming towards the development of new geo-information services for atmospheric, geophysical and man-made risk management on a European level. PREVIEW proposes a consistent and harmonised approach for service deployment at a Local, Regional, National and European level. Satellite and other technologies examine new early warning systems to better anticipate short-term risk, provide crisis support services and build 'risk maps' for different types of hazards.

RISK-UE
http://www.risk-ue.net
Creation of earthquake scenario standards, a basic tool for decision making in urban seismic-risk management. The purpose of the program was to produce a standard European manual for assessing earthquake risk in urban areas, taking into consideration the distinctive features of European towns. The program considered the consequences in terms of cost and victims of a plausible earthquake, paying particular attention to historical centres, cultural heritage and economic impact. Development of urban databases pinpointing the most vulnerable areas and elements of the urbanized matrix. Application of the methodology in order to draw up preventive plans of action for reducing earthquake risk. EU-FP5 - City of Tomorrow and Cultural Heritage

SAFER
http://www.saferproject.net/doc/description.htm
The project SAFER - Seismic Early Warning for Europe addresses all major components of an earthquake early warning system: (1) Project Coordination and Management, (2) Real-Time Estimation of Source Parameters, (3) Real-Time Damage Assessment and Reduction Strategies, (4) Real- Time Shake Maps, (5) Real-Time Aftershock Hazard Assessment, (6) Dissemination of Results and End User Interface.

Seismic Risk Assessment
http://www.esrs.wmich.edu/Seismic_risk.htm
A geographic information system approach to generate an integrated seismic risk map for Egypt. The system integrated the information contained in (1) a seismic hazard map compiled from peak horizontal ground acceleration and from earthquake epicenters, (2) a fault hazard map outlining surface (from geologic maps) and subsurface (from gravity field data) fault zones susceptible to failure by rupture and proximal to earthquake epicenters, (3) an amplification map showing the distribution of thick alluvium deposits that amplify ground shaking, (4) a liquefaction map showing areas susceptible (shallow groundwater, seismically active) to soil (sand/silt) liquefaction, and (5) a population density map that indicates areas subjected to increased risk of loss in human life and property. Earth Sciences Remote Sensing Facility - Geosciences Department at the Western Michigan University, U.S.A.

Seismosurfing the Internet for Earthquake Data
http://www.geophys.washington.edu/seismosurfing.html
The site, provided by the Pacific Northwest Seismic Network, disseminates information on links (worldwide) regarding earthquake information, research, services, institutions, a.o.

The USGS Earthquake Hazards Program in NEHRP
http://pubs.usgs.gov/fs/2003/fs017-03/
Study of earthquake hazards in the U.S.A. Creation of time-dependent earthquake probability maps and computer generated "shake maps" showing the intensity of ground shaking.

USGS - NSMP (National strong - Motion Projec t)
http://nsmp.wr.usgs.gov/about_nsmp.html
The project of USGS is responsible for recording damaging consequences of earthquakes in the USA. Within the project different modules are constructed: On-scale measurements of the mainshock and its aftershocks on the ground and in structures near the source and in densely urbanized areas, Data bases of corresponding processed recordings and geologic and seismic site characterization data, Ground motion attenuation relationships, Improved NEHRP site classes and site amplification factors, Predictive GIS maps of ground shaking for Regional Seismic Hazard and Deterministic Ground Motion Maps consistent with National Seismic Hazard Maps, a.o.