Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα: Η περίπτωση της  Κρήτης

Διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα: Η περίπτωση της  Κρήτης

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παναγιώτα Μήνη.

Μέλη ερευνητικής ομάδας:

  • Νίκος Τσαγκαράκης, Διδάκτορας
  • Κατερίνα Κόμη, Υποψήφια Διδάκτορας

Φορέας: Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Διάρκεια  27/01/2020-26/11/2021.  

Σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση, οι βάσεις δεδομένων που θα προκύψουν από το ερευνητικό πρόγραμμα, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Κίνησης του ΙΜΣ. 

Ερευνητική Ομάδα

Παναγιώτα Μήνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Κινηματογράφου
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β΄»