Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

DE.F.I.C.I.T

Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων σε μεγάλη χωρική κλίμακα (Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης) με σκοπό: α) τον ακριβή προσδιορισμό των αρδευτικών αναγκών, με γνώμονα τη βέλτιστη απόδοση των καλλιεργειών και την ορθή διαχείριση του υδατικού δυναμικού, β) το σχεδιασμό σεναρίων βέλτιστης προσαρμογής του γεωργικού τομέα με γνώμονα τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, και γ) τη δυναμική ενοποίηση των παραπάνω πληροφοριών μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας για άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση επιχειρήσεων και φορέων, οι δράσεις των οποίων σχετίζονται άμεσα με το βέλτιστο σχεδιασμό και τη διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων στην Περιφέρεια Κρήτης.

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ/ΙΤΕ συμμετέχει στο παραπάνω έργο ως φορέας υλοποίησης  του Υποέργου (1) «Δημιουργία λεπτομερούς χάρτη μηχανικής σύστασης εδάφους σε επίπεδο Κρήτης».

Οι βασικότερες ενέργειες του υποέργου αυτού είναι η καταγραφή και εκτίμηση των διάφορων τύπων γεωμορφών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του τοπογραφικού ανάγλυφου, όπως τα επίπεδα κλίσης, τραχύτητας, κυρτότητας εδάφους, με την χρήση της γεωπληροφορικής και την εφαρμογή κατάλληλων αλγορίθμων στα Ψηφιακά Μοντέλα Ανάγλυφου (ΨΜΑ). Οι εξαγόμενες πληροφορίες είναι χρήσιμες στον χαρακτηρισμό μιας περιοχής, βάση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του, καθώς και το βαθμό που μπορεί να συνδέεται η τοπογραφία με τους διάφορους παράγοντες γεωποικιλότητας και μηχανικής σύστασης του εδάφους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δωθεί στην ανάδειξη της γεωποικιλότητας σε περιοχές με γεωργικό περιβάλλον, προκειμένου να αναδειχθούν και να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά της μηχανικής σύστασης του εδάφους σε αυτές τις περιοχές, εφόσον έχουν μεγαλύτερες ανάγκες άρδευσης καλλιεργειών. Βάση της ανάδειξης των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών θα ολοκληρωθεί ο καθορισμός των σημείων μετρήσεων πεδίου για τα υπόλοιπα Υποέργα.

Επίσης, θα υλοποιηθεί επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και συσχετισμός τους με διάφορες μεταβλητές των εδαφοϋδατικών πόρων για τον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης του εδάφους, με την συνεκτίμηση και των αποτελεσμάτων των υπόλοιπων υποέργων, τόσο στην πιλοτική περιοχή του Κάμπου Χανίων και εν συνεχεία σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

Στο υποέργο αυτό η συνολική σύνταξη των παράγωγων χαρτών θα λάβει μέρος για την δημιουργία ενός ψηφιακού ψηφιδωτού χάρτη επιφάνειας μέσω πολλαπλών κριτηρίων ανάλυσης αποφάσεων (ΠΚΑΑ), προκειμένου οι αναλύσεις των δορυφορικών εικόνων και ΨΜΑ που θα αναδείξουν τα χαρακτηριστικά της γεωποικιλότητας και τον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης του εδάφους να εισαχθούν σε περιβάλλον GIS για περαιτέρω ανάλυση και συσχετισμό με τα υπάρχοντα χαρτογραφικά, γεωλογικά, γεωχημικά, γεωφυσικά και εδαφολογικά δεδομένα από τα υπόλοιπα υποέργα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Δικαιούχοι: ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνάς (ΙΤΕ), Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτης
Συνολικός Προϋπολογισμός: 240.721 €
Προϋπολογισμός ΙΜΣ-ΙΤΕ: 42.000 €
Διάρκεια: Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τις 31/01/2022

Ερευνητική Ομάδα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ