Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Κυριακή Κωνσταντινίδου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου