Πλήρωση μιας (1) θέσης οικονομικής διαχείρισης έργου