Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Αρ. πρωτ. 7827

Με ΑΔΑ: Ψ2Ψ3469ΗΚΥ-ΕΡΤ

Λήψη αρχείου

Aίτηση