Πλήρωση μίας θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvellous, and the Strange in Ottoman Mentalities»

Αρ. πρωτ. 6737

Με ΑΔΑ: 992Τ469ΗΚΥ-51Ψ

Λήψη αρχείου

Aίτηση