Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ» «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Αρ. πρωτ. 6036

Με ΑΔΑ: ΩΧ1Κ469ΗΚΥ-ΦΛΗ

Λήψη αρχείου

Aίτηση