Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Αρ. πρωτ. 6035

Με ΑΔΑ: ΨΗΜΤ469ΗΚΥ-ΠΜΛ

Λήψη αρχείου

Aίτηση