Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Νεοελληνικού Θεάτρου

Αρ. πρωτ. 5729

Με ΑΔΑ: Ω7ΠΣ469ΗΚΥ-3ΝΔ

Λήψη αρχείου

Aίτηση