Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Αρ. πρωτ. 5471

Με ΑΔΑ: Ω64Κ469ΗΚΥ-4ΝΧ

Λήψη αρχείου

Aίτηση