Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Αρ. πρωτ. 5337

Με ΑΔΑ: 6ΛΧΟ469ΗΚΥ-Φ6Β

Λήψη αρχείου

Aίτηση