Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «CuRe – Cultures and Remembrances», Τ2ΔΓΕ-0933, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030138

Αρ. πρωτ. 5285

Με ΑΔΑ: ΩΝΝ6469ΗΚΥ-ΘΒ8

Λήψη αρχείου

Aίτηση