Πλήρωση μίας (1) θέσης εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Χωρικές δυναμικές και σταθερότυποι κατοίκησης στην ανατολική́ Κρήτη από́ την κλασική́ έως τη βενετική́ περίοδο».

Αρ. πρωτ. 5048

Με ΑΔΑ: ΩΒΨ3469ΗΚΥ-ΝΗ9

Λήψη αρχείου

Aίτηση