Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα & Ανάπτυξη (ΠΕΡΑΝ)»

Αρ. πρωτ. 4938

Με ΑΔΑ: Ω5Δ2469ΗΚΥ-Ν15

Λήψη αρχείου

Aίτηση