Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ» «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Αρ. πρωτ. 4812

Με ΑΔΑ: 6ΓΜ7469ΗΚΥ-43Σ

Λήψη αρχείου

Aίτηση