Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα & Ανάπτυξη (ΠΕΡΑΝ)»

Αρ. πρωτ. 1748

Με ΑΔΑ: 6ΤΝ1469ΗΚΥ-Ε3Π

Λήψη αρχείου

Aίτηση