Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου ClimaMED–LIFE17 CCM/GR/000087 «Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector»

Αρ. πρωτ. 1655

Με ΑΔΑ: 6ΥΧΖ469ΗΚΥ-ΒΗΔ

Λήψη αρχείου

Aίτηση