Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μεταδιδακτορικού συνεργάτη) στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΕΡΑΝ»«ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Αρ. πρωτ. 1611

Με ΑΔΑ:Ω33Π469ΗΚΥ-Α5Ι

Λήψη αρχείου

Aίτηση