ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Αρ. πρωτ. 1489

Με ΑΔΑ: 6ΕΠ1469ΗΚΥ-5ΜΟ

Λήψη αρχείου

Aίτηση