Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (υποψήφιος διδάκτορας) στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ»

Αρ. πρωτ. 1179

Με ΑΔΑ:ΩΓΠΠ469ΗΚΥ-972

Λήψη αρχείου

Aίτηση