Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Consolidator Grant 2017 ‘GHOST’ (κωδικός προγράμματος 771766)

Αρ. πρωτ. 1045

Με ΑΔΑ: ΩΓ0Α469ΗΚΥ-0ΝΣ

Λήψη

Αίτηση